Uzupełnij tabelę dopisując do każdej strefy klimatycznej elementy klimatu

Pobierz

Typ Klimatu: Równikowy wybitnie wilgotny: Charakterystyka klimatu: Małe wahania temperatury, obfite opady przez cały rok (2000-3000 mm) Obszary .Jagoda_Ka.. Klimat: równikowy, podrównikowy, zwrotnikowy, podzwrotnikowy.. Typ klimatu: zwrotnikowy monsunowy, równikowy wilgotny, śródziemnomorski, umiarkowany morski.. Szerokość geograficzna jest więc czynnikiem decydującym o klimacie.. Jedną ze stosowanych często klasyfikacji klimatu jest podział na 5 stref klimatycznych: równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną (ciepłą i chłodną) oraz okołobiegunową.. Instrukcja.. Nazwa strefy oraz typu klimatuIm dalej od równika, tym mniej dociera do Ziemi światła i ciepła słonecznego.. na całej kuli ziemskiej wyróżniamy strefy klimatyczne: 1. klimat równikowy- gorący i wilgotny, małe amplitudy temperatur, deszcze zenitalne.. Cechy klimatu:ciepłe, ale niezbyt gorące lato, łagodna zima, opady równomiernie rozłożone w ciągu roku.Uzupełnij tabelę, przyporządkowując każdemu typowi klimatu po jednej charakterystycznej dla niego formacji roślinnej wybranej z poniższych.. Uzupełnij tabelę wpisując obok numeru poprawną nazwę strefy klimatycznej i typ klimatu oraz nazwę strefy roślinnej charakterystycznej dla tego typu klimatu.. W poszczególnych strefach klimatycznych Ziemi występują klimaty z przewagą cech morskich (oceanicznych), kontynentalnych i przejściowych, klimaty bardziej wilgotne, suche lub skrajnie suche.KARTA PRACY DO LEKCJI 13..

Uzupełnij tabelę, dopisując do każdej strefy klimatycznej elementy klimatu niesprzyjające rozwojowi rolnictwa.

Zadanie 1.. Klimat Roślinność Gleby step subpolarny lasy dębowe i makia Klimat: zwrotnikowy suchy, umiarkowany ciepły suchy, podzwrotnikowy śródziemnomorski Roślinność: tajga, tundraUzupełnij brakujące elementy tabeli ilustrującej współzależność elementów środowiska.. Pozostałe czynniki, jak rozmieszczenie lądów, prądy morskie, odległość od morza, mają wpływ na przesunięcia granic stref klimatycznych i na odmiany klimatu w każdej ze stref.. Klimat definiowany jest jako przeciętny stan przyrody (fizyczny stan troposfery w danym miejscu i czasie) i poszczególnych jej .Obok zamieszczono 4 klimatogramy (od 1 do 4) przedstawiające dane dla stacji meteorologicznych leżących wzdłuż 20 południka w Afryce.. Przygotuj tabelę składającą się z pięciu kolumn opisanych: "data", "zachmurzenie o 7.00", "zachmurzenie o 13.00", "zachmurzenie o 19.00" oraz "zjawiska meteorologiczne".. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.. Wykorzystaj niżej zamieszczone dane.. Formacje roślinne: sawanny, wilgotne lasy równikowe, tundra, lasy liściaste strefy umiarkowanej, tajga, roślinność śródziemnomorska..

Do każdego regionu podaj nazwę strefy klimatycznej.

Przykładowy obszar występowania: Irlandia, Nizina Amazonki, Półwysep Indyjski, Sycylia.. Czynniki klimatotwórcze:.. Strefy klimatyczne - opis i charakterystyka Napisano: 10.02.2015 00:00 Strefy klimatyczne świata to równoleżnikowe pasy przebiegające przez całą Ziemię, w których występują podobne elementy klimatu, takie jak temperatura, poziom opadów czy ciśnienie atmosferyczne.Klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół stanów pogody obserwowany i opisany co najmniej po 30 latach obserwacji.. Strefa klimatyczna Formacja roślinna Gatunki roślin Typ gleby makiaDo tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Egzamin maturalny z geografii (maj 2007).. Roczne amplitudy temperatury dochodzą do 5 stopni.. Ruchy wstępujące wilgotnego powietrza prowadzą do wysokich opadów, występujących w godzinach popołudniowych i nasilają się w czasie wiosennego i jesiennego zenitalnego górowania Słońca.Kóppen podzielił świat na sześć głównych stref klimatycznych: A, B, C, D, E i H. A - klimat gorący i wilgotny; B - klimat suchy; C - klimat umiarkowany ciepły; D - klimat chłodny; E - klimat polarny; H - klimat górski.Na podstawie analizy klimatogramów uzupełnij tabelę określeniami wybranymi z poniższych..

Znajomość zasięgu stref klimatycznych i głównych typów klimatu.

szerokość geograficzna - różny kąt padania promieni słonecznych, zmienia wielkość otrzymywanej energii słonecznej; wysokość n.p.m. - zmienia się temperatura i ciśnienieUzupełnij brakujące elementy tabeli ilustrującej współzależność elementów środowiska.. Roślinność:trawy i inne rośliny zielone, drzewa tylko w pobliżu rzek.. 23 24 Zadanie 42(2 pkt) Pogrupuj podane regiony fizyczno-geograficzne na obszary o wilgotnym klimacie oraz obszary o suchym klimacie, wpisując oznaczające je .•wpływ klimatu i pogody na samopoczucie człowieka wpływ biosfery na stan atmosfery .. wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego.. Gleby wykorzystywane są przez człowieka pod uprawę roślin.Cechy klimatu:gorące lato, mroźna zima, małe opady równomierne w ciągu roku.. Gleby w Polsce .. Poprawne odpowiedzi Saratów Hamburg b) Wiadomości i rozumienie.. - za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy.. 1 marca 2020Mają one wiele wspólnych cech.. O tym, że na danym obszarze występuje określony rodzaj gleby gleby, decyduje nie tylko klimat i roślinność.Ważną rolę w procesie glebotwórczym procesie glebotwórczym odgrywają też takie czynniki, jak: skała macierzysta, woda, zwierzęta i inne organizmy oraz rzeźba terenu i działalność człowieka..

W każdej z nich wyróżnia się kilka typów klimatu typów klimatu.

Klimat Elementy klimatu niesprzyjające rozwojowi rolnictwa Równikowy, wybitnie wilgotny Podrównikowy Zwrotnikowy Podzwrotnikowy Zadanie 2. Podaj cechy rolnictwa w Afryce.notatnik lub zeszyt.. wiedz$.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Ze względu na przebieg i zmiany temperatur oraz opadów w ciągu roku, w zależności od szerokości geograficznej (strefowość!). Równikowa: Charakterystyka Strefy: Średnia temperatura: Nie spada poniżej 20 stopni brak pory zimowej.. (I 1.17) Schemat punktowania 1 p. Wykorzystaj niżej zamieszczone dane.. geografia .klimatycznej II.. - za podanie poprawnej strefy klimatycznej i typu klimatu.Uzupełnij tabelę, przyporządkowując po jednym numerze strefy klimatycznej do każdego z opisów rozkładu opadów atmosferycznych charakterystycznych dla danej strefy klimatycznej.. Występowanie:w strefie o klimacie umiarkowanym.. ROLNICTWO W AFRYCE Zadanie 1.. Scenariusz 20 załącznik nr 3 - Atmosfera i ekosystem - karta pracy .. Uzupełnij tabelę wpisując brakujące elementy.. (4 pkt) Odszukaj na mapie i wpisz do tabeli nazwy ni#ej opisanych obiektów geograficznych.. Las liściasty.. Powierzchnia Ziemi ogrzewana przez Słońce jest nierównomiernie - w .Strefa klimatyczna - obszar Ziemi, przyjmujący zazwyczaj postać równoleżnikowego pasa, w obrębie którego podobny przebieg mają elementy klimatu wybrane jako podstawa wydzielenia strefy (najczęściej temperatura powietrza, opad, ciśnienia atmosferyczne).. map$ okolic P#ocka oraz w#asn!. Uzupełnij tabelę: do każdej strefy klimatycznej dopisz elementy klimatu niesprzyjające rozwojowi rolnictwa.. Zapisz cyfrę, którą oznaczono tę strefę klimatyczną na mapie.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Tabela powinna mieć 8 wierszy.. 2. klimat podrównikowy- wilgotny i suchy, klimat gorący z dwiema porami roku .Przydatność 55% Strefy Klimatyczne.. Największe dobowe amplitudy temperatur występują w strefie klimatycznej II / V. Uzupełnij tabelę określeniami wybranymi z ramki tak, aby prawidłowo przedstawiały zależności elementów środowiska przyrodniczego, wynikające ze strefowości klimatyczno - glebowo - roślinnej na Ziemi.Porównaj skale i uszereguj je od największej do najmniejszej: a) 1 : 10 000. b) 1 : 7 000 000 .Strona 2 z 16 Do rozwi!zania zada" od 1. do 11. wykorzystaj za#!czon!. Klimat Roślinność Gleby step subpolarny lasy dębowe i makia Klimat: zwrotnikowy suchy, umiarkowany ciepły suchy, podzwrotnikowy śródziemnomorski Roślinność: tajga, tundraSTREFY KLIMATYCZNE i krajobrazowe; Klimat na kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany - o jego właściwościach decydują zarówno czynniki strefowe, związane z szerokością geograficzną, jak i astrefowe np. wysokość obszaru ponad poziomem morza, ukształtowanie terenu, odległość od brzegu morskiego.. Zadanie 44..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt