Początki integracji europejskiej prezentacja

Pobierz

W celu zarządzania pomocą utworzono OEEC - Europejską Organizację Współpracy Gospodarczej, która skupiła 16 państw.1.. Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wieków w koncepcjach filozofów i programach polityków.. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi.Unia Europejska (skrót w jezyku polskim: UE) - gospodarczo- polityczny zwiQzek demokratycznych paóstw europejskich.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.Początki integracji Europejskiej.. Polska po II wojnie światowej.. Walka z opozycją antykomunistyczną .Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej .. Streszczenie: Głównym celem artykułu jest prezentacja najważniejszych kierunków i koncepcji pionowej specjalizacji oraz globalnych łańcuchów wartości dodanej w kon- .. Jego początki również sięga-ją lat 70.. Unia Europejska powstata 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i spotecznej.. Za przyjęciem chrześcijaństwa przemawiała chęć lepszej integracji Franków z miejscową ludnością rzymską oraz to, że władca doceniał znaczenie organizacji kościelnej i duchowieństwa .Jak Unia Europejska rozwijała się w latach 60..

Początki Integracji europejskiej 1.

Na problem integracji Europy w najbardziej odle­Wspólnoty Europejskiej zmierzali do poszerzenia zjednoczonej Europy.. Koncepcjezaciešniania wspólpracy europejskiejPoczątek integracji europejskiej a) integracja małych paostw - 1948 - elgia, Holandia, Luksemburg zawarły unię celną - powstał Benelux b) 1949 r. - powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej.. Wyniki II wojny światowej - ogromne .Fundamentalne zasady integracji europejskiej 1.. XX wieku, jak przebiegała dalsza integracja gospodarcza Europy i rozpoczęcie współpracy międzynarodowej.. Przyczyny integracji europejskiej: Państwa europejskie wyszły z II wojny bardzo zniszczone.. 2007 13.12. traktat lizboński Traktat akcesyjny pomiędzy UE (15 państw), a 10 nowymi członkami.Początki integracji europejskiej w latach .. Zgodnie z planem Marshalla (1948) miały otrzymać 17 mld bezzwrotnej pomocy na odbudowę swojej gospodarki.. Początkowo integracja dotyczyła tylko części Europy.. Początki współpracy innej niż gospodarcza w obrębie Europejskiej Wspól-Powstawanie Wspólnoty Europejskiej w sensie instytucjonalnym rozpoczyna się w dniu 9 maja 1950 roku, kiedy minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman wraz z Jeanem Monnetem ogłosili plan francusko-niemieckiej współpracy w ograniczonym, lecz strategicznym sektorze węgla i stali..

Idea integracji miała swoich "ojców".

Rozwój integracji europejskiej z jednej strony wymagał bowiem dopełnienia w kluczowych obszarach, zwłaszcza polityki imigracyjnej, azylowej i wizowej .. Ojcowie integracji europejskiej -Kolejnym krokiem w dziele integracji europejskiej był Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht, 7 lutego 1992 r.,(wszedł w życie - 1 listopada 1993 r).. Zasada integracji rynkowej Wywodzi sięz koncepcji zawartej w Deklaracji Schumana.. Za powstaniem wspólnej Europy opowiadały się przede wszystkim ugrupowania chadeckie.I.. Walka o władzę w powojennej Polsce.. Początek integracji europejskiej, w formie z jaką kojarzy się ona nam obecnie, nastąpił po II Wojnie Światowej.. W wypowiedziach myślicieli starożytnych, m.in. Talesa z Miletu, na temat potrzeby jednoczenia się ludzi w coraz szersze organizmy społeczne - państwa, występują dwie przesłanki:Wiązano bowiem początki nowej religii z początkami Cesarstwa - Chrystus narodził się przecież w czasach Oktawiana Augusta.. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) Europejska Wspólnota Węgla i Stali - historyczna, funkcjonująca w latach ponadnarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało europejskie procesy integracyjne.Pierwsze projekty zjednoczenia Europy.. XX w., a koncepcja rozwijana jest do dnia dzisiejszego.1999 r. Prezentacja i ocena zagadnień jest utrudniona z kilku względów4: ..

prezentacja) 7.

Traktat paryski został zawarty na 50 lat i wygasł w 2002 r.Cda.pl: +: na rzecz integracji europejskiej po II wojnie światowej podjęte przez państwa Europy zachodniej, wynikały z jednej strony z konieczności odbudowy zniszczonej gospodarki, z drugiej z obawy przed powtórzeniem tragedii wojny.. Początki integracji europejskiej a. powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) -1951 b. powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) -1957 - te organizacje tworzą fundament do powstania późniejszej Unii.Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.. Powstanie pierwszych międzynarodowych organizacji gospodarczych.. Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.. Proces integracji europejskiej zapoczątkowało utworzenie przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy trzech wspólnot europejskich czyli organizacji o charakterze gospodarczym: - w 1951 r. - Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) - w 1957 r.Początki dzisiejszej instytucjonalnej formy Unii Europejskiej datuje się na okres zakończenia drugiej wojny światowej, choć idea integracji Euro­ py pojawiała się także we wcześniejszych stuleciach, sięgając właściwie czasów starożytnych..

Więcej informacji o latach 1960-69Początki integracji europejskiej.

Tematem niniejszej pracy jest problem integracji europejskiej po II wojnie światowej, a właściwie jej geneza i początki.. I choć w epoce nowożytnej zwyciężyła koncepcja rozwoju państw narodowych to politycy wysuwali co jakiś czas propozycje zjednoczeniowe.. Wspólnota przechodziłaetapy od unii celnej ażdo dzisiejszej unii gospodarczo-walutowej.. Celem EWWiS było utworzenie wspólnego rynku węgla i stali.. Zwolennikami integracji były wszystkie ugrupowania polityczne w państwach europejskich.. a) Powstanie Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OECC) - 1948 r. b) Powstanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - 1960 r. 2.. Nie jest to jednak pierwszy pomysł na połączenie w jednym organizmie politycznym państw naszego kontynentu, jednak wcześniej próbowano tego dokonać siłą, podporządkowując jednemu pozostałe narody.Historia integracji europejskiej 2002 Strefa euro - 12 krajów członkowskich wprowadziło nową walutę (wyjątek - Wielka Brytania, Irlandia i Szwecja) Stara 15 : Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Austria, Finlandia, Dania, Luksemburg, Grecja, Hiszpania, Portugalia 2003 Ateny 2007 21.12.. Historia integracji na tle historii Europy XIX i XX wieku (koncert mocarstw, Mitteleuropa, Paneuropa, Liga Narodów).. Idea politycznego i gospodarczego współdziałania państw trafiła więc na podatny grunt.Geneza Unii Europejskiej.. Wzięcie pod międzynarodową kontrolę i zarząd tego sektora .- dodatkowa prezentacja: wyznaczony 3-osobowy zespół przygotuje CD z opracowaną informacją o traktatowych i internetowych źródłach wiedzy nt. integracji europejskiej (3-5 min.. Zasada jednościcelu Państwaczłonkowskiedążydo wspólnychcelówokreślonychw Traktatach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt