Dlaczego osoba mówiąca zwraca się do adresata tren 7

Pobierz

→ Kim jest adresat liryczny?. Starożytność wykształciła specjalne reguły dotyczące komponowania utworu o tematyce żałobnej.. Kompozycja Trenów oparta jest na wprowadzeniu części składowych klasycznego epicedium, które składa się z kilku kolejnych ogniw.. Chodzi o ubiory, które podmiot liryczny ogląda Podmiot liryczny żali się, skarży na nieszczęsne ochędóstwo, które przypomina mu o jego utraconej córce.Adresatką trenu jest Urszulka.. Osoba mówiąca w wierszu buduje przed odbiorcami obraz nieszczęśliwego, cierpiącego ojca, który nie może się pogodzić z utratą córki.Tren VII (Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory.). - analiza i interpretacja.. Żali się, skarży na nieszczęsne ochędóstwo (stroje), które przypomina mu o jego utraconej córce.. Bliscy próbują przekonać poetę, że płacz i żal nie mają sensu, ponieważ każde życie darowane przez Boga kiedyś musi się skończyć.. - Ponieważ, tren do utwór o charakterze żałobnym, poświęcony zmarłej osobie, wyraża żal i rozpacz podmiotu.Na tym wła­śnie kon­tra­ście ba­zu­je gorz­ka wy­mo­wa oma­wia­ne­go wier­sza.. "Tren VII" rozpoczyna się apostrofą, którą podmiot liryczny kieruje do ubrań swojej zmarłej córki.. Tren IV Poeta skarży się na "srogość ciężkiej Prozerpiny", czyli władczyni podziemi.. W utworze tym wypowiada się osoba wierząca, która pragnie podziękować Bogu za jego dobroć..

Jest to liryka zwrotu do adresata.

Nawiązania mitologiczne.. Odwołuje się także do Heraklita oraz Symonidesa.Do kogo zwraca się osoba mówiąca ?. (Persefona to pani podziemnego królestwa, która została porwana od matki - rozpaczającej po stracie .. •Wskażesz, jakimi środkami językowymi posługuje się osoba mówiąca w utworze, o jakich uczuciach mówi.. Odpowiedź: - Adresaci: ubrania Urszulki i ona sama.. - ,, Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory/ Mojej najmilszej córy" oraz ,, Już ona członeczków swych wami nie odzieje".. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.. Obecny w utworze jako temat, bohater, ważna postać, której poświęcono wiersz.Tren, jako gatunek, sięga tradycji antycznej.. Ojciec zwraca się bezpośrednio do zmarłej, dzięki czemu wiersz swą formą przypomina list.. Tren VII stanowi comploratio, czyli opłakiwanie, które "przede wszystkim miało ukazać ogromny żal ( luctus )" (Janusz Pelc).Rymy są sąsiadujące, parzyste i gramatyczne Tren VII rozpoczyna się apostrofą.. (np.: wiek płeć, kondycja, doświadczenie, stan uczuciowy, stosunek do świata) Do kogo?. → Kim jest osoba mówiąca?. Tren V stanowi w całości metaforę - poeta porównuje Urszulkę do drzewa oliwkowego, które zostaje nieopatrznie ścięte.. Nastrój wiersza Pełen rozpaczy, buntu przeciwko straszliwym wyrokom losu.Na podstawie fraszki na dom w czarnolesie uzupełnij notatke w lukach zapisz odpowiednie słowaOsoba mówiąca czyli.zwraca się.do adresata którym jest Odpowiedz przez Guest Osoba mówiąca, czyli podmiot liryczny zwraca się apostrofą do adresata, który, jest Bóg.Temat: Wobec śmierci..

Jest to więc liryka zwrotu do adresata.

Zostaje sformułowany wniosek: W "Trenie IX" poeta krytykuje filozofię stoicką, którą wcześniej propagowal w pieśniach.. - powtórzysz takie środki stylistyczne, jak: EPITET, PORÓWNANIE, METAFORA, APOSTROFA, ZDROBNIENIE.. 3.Podsumowanie Nauczyciel pyta uczniów: Poznaliście wiele tekstów.. "On" liryczny (Bohater) Ktoś, o kim opowiada podmiot.. Żałosne ubiory, czyli przywodzące na myśl żal patrzącemu na nie ojcu.. - przypomnisz sobie, co to jest ARCHAIZM i sprawdzisz, czy potrafisz wskazać .To, jak się wypowiada, w jakich okolicznościach - determinuje sytuację liryczną.. Aby określić sytuację liryczną, badamy: Kto mówi?. Kto w nich popadł z kim w konflikt i co było jego przyczyną ?Do fraszek to utwór o charakterze autotelicznym, wiersz mówi o fraszkach w ogóle, a więc również o sobie.. 2.TEMAT: TRENY Jana Kochanowskiego, cz.2.. Tren został napisany wierszem ciągłym, liczy czternaście wersów.W ostatniej części trenu, osoba mówiąca zwraca się do licznych pocieszycieli.. Kiedy podmiot liryczny zwraca się do bohatera, wówczas "ty" i "on" liryczne to ta sama osoba.. Już sam tytuł określa rodzaj liryki, z jaką w tym wypadku mamy do czynienia - jest to liryka inwokacyjna, podmiot zwraca się w tym wypadku do uosobionych fraszek.1.Kto jest podmiotem lirycznym w wierszu?.

•Opowiesz do kogo zwraca się podmiot liryczny.

D) WYPISZ ŚRODKI STYLISTYCZNE: • WYKRZYKNIENIE.Tren V - interpretacja i analiza.. 5.smutek, ogromny żal, cierpenie,opłakiwanie,tęsknota.. odpowiedział (a) 13.02.2010 o 09:33: 2. Osoba mówiąca zwraca sie do adresata w sposób smutny.. Podmiot liryczny nie odnajduje już jednak ukojenia w filozofii stoickiej, zabraniającej popadania w euforię i rozpacz.Podmiot zwraca się do: płaczu, lamentów, trosk, wzdychań, żalów, frasunków, załamania rąk.. W tekście pojawia się odwołanie do Persefony - "O, zła Persefono".. Adresatem może być konkretna osoba lub zbiorowość, ale też upersonifikowane zjawisko lub pojęcie.. Sam .Liryka bezpośrednia to ta, w której podmiot liryczny zwraca się wprost do adresata w pierwszej osobie liczby pojedynczej.. 2.Na podstawie treści utworu odpowiedz na pytania.. Na jego całość miały się składać następujące części: ukazanie wielkości straty, pochwała zmarłego, napomnienie i wreszcie pocieszenie.Pragnie śmierci, ponieważ tylko tak będzie mógł spotkać się ze swoim dzieckiem.. Urszulka, poprzez porównanie do "małej oliwki", ukazana została jako istota bardzo delikatna, małe .Postać mówiąca w wierszu Podmiot liryczny w wierszu śmiało można utożsamiać z autorem - to częsty zabieg w trenach jako gatunku literackim.. Odwołuje się także do Heraklita oraz Symonidesa.Dlaczego osoba mówiąca zwraca się do adresata?.

Do kogo zwraca się podmiot liryczny?

ty jesteś jak zdrowie;stoickiej i jej nieprzystawalność do rzeczywistości, a także stwierdził z rozczarowaniem, żąe niczym nie różni się od innych ludzi, gdyż jest tak samo jak wszyscy bezradny w obliczu cierpienia.. "Ty" liryczne (Adresat) Osoba, do której skierowany jest utwór, odbiorca inwokacji, apostrof, pytań i pouczeń.. Podmiot zwraca się do: płaczu, lamentów, trosk, wzdychań, żalów, frasunków, załamania rąk.. Co może symbolizować oliwka?. Podmiot liryczny ujawnia się poprzez liczne zaimki ("mojej", "me", "mi").. Jan Kochanowski, Tren I.. SŁOWO WSTĘPU: Na dzisiejszej lekcji: - poznasz "Tren V" oraz "Tren VII", - utrwalisz cechy TRENU jako gatunku lirycznego.. ?Jan Kochanowski tren I.. A) ADRESAT • Do kogo zwraca się osoba mówiąca.. Liryka pośrednia to taka, w której podmiot liryczny jest niejako ukryty i do adresata zwraca się za pomocą opisu lub sytuacji.Bezpośredni zwrot do adresata w utworze lirycznym to: a) anafora b) animizacja c) antyteza d) apostrofa Sprawdzenie stopnia wykonania zadania, poprawienie ewentualnych błędów, uzupełnienie braków.. Interpretacja Trenu VII Po­dob­nie jak w po­przed­nich "Tre­nach" przy­czy­ną ża­ło­by i cier­pie­nia pod­mio­tu li­rycz­ne­go jest utra­co­na ra­dość z có­recz­ki.xXAgusiaxX227.. Jak myślisz, dlaczego?. Osoba mówiąca zwraca się bezpośrednio do Boga, dziękując mu i prosząc o wieczną opiekę.. Jeśli idzie o cały cykl, Tren V należałby do grupy tych, które charakteryzują zmarłą córeczkę.. Litwo, Ojczyzno moja!. • •Narysuj w zeszycie obrazek, z którym kojarzy ci się ten tren.. (sprecyzowany, konkretny - czy uogólniony) O czym?W kilku wypadkach właściwie trudno jest ustalić, do kogo naprawdę zwraca się podmiot; adresat wypowiedzi albo pozostaje niesprecyzowany, albo też podmiot zwraca się do niego tylko w jednym fragmencie pieśni, (czasem dopiero na końcu) - jak gdyby potrzebny był mu nie tyle słuchacz, lecz jedynie pretekst do wypowiedzenia kilku .•Nacobezu (2. osoba) •Wyjaśnisz, kto i w jaki sposób wypowiada się w utworze (w której osobie, czy mówi o sobie czy o kimś innym).. 1.Zapoznaj się z utworem Jana Kochanowskiego Tren I podręcznik str. 86..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt