Medisept elodes gel karta charakterystyki

Pobierz

Spożycie: Może wystąpić podrażnienie gardła.. Strona 2 z 11KARTA CHARAKTERYSTYKI VELODES SOFT PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK Data wydania 15.10.2014 Data aktualizacji: 31.03.2017 Wersja PL: 4.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Wdychanie: Brak objawów.. Zalecenia odchwaszczania zbóż ozimych wKARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji butów do rehabilitacji Data wydania 01.03.2019 Data aktualizacji: 11.04.2019 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r.. Specjalne wyposa Ŝenie ochronne stra Ŝaków: Wyposa Ŝenie stra Ŝaków dostosowa ć do lokalnych warunków akcji ga śniczej, zalecane jest pełne wyposa Ŝenie bojowe z aparatami oddechowymi.. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy.. Dokonano przeglądu wszystkich działów Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r. w sprawie kart.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Elastomer Gel Numer produktu DCE, EDCE0.75L .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 2015/830 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spółki / przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 6473A5 Aktualizacja: 05/05/2020 Nazwa wyrobu: XPRESS COVE GEL Zastępuje: 03/05/2019 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lubKARTA CHARAKTERYSTYKI Jangro - ALCOHOL GEL HAND RUB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

karta charakterystyki substancji chemicznej .

3.1.KARTA CHARAKTERYSTYKI COOL GEL SDS Strona: 2 4.2.. Rozporządzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.. Szczególne zagrożenia Nie określono.. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Kontakt ze skórą W miejscu zetknięcia może wystąpić łagodne podrażnienie.. Działanie opóźnione: Brak danych.KARTA CHARAKTERYSTYKI Kenosept Gel Data wydania: 12/12/2019 Wydanie: 1.00 Karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniaj ącym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawi e rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (DziennikKARTA CHARAKTERYSTYKI Elastomer Gel Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.Rozporządzenie Komisji (WE) numer 2015/830 z 28 maja 2015 roku.. zm.] Nazwa produktu: CX80 BONDICX GEL 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie produktu: Klej CyjanoakrylowyKARTA CHARAKTERYSTYKI MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Data wydania 01.10.2015 Data aktualizacji: 02.07.2018 Wersja PL: 2.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

W PRZYPADKU NARAŻENIA DROGĄ ODDECHOWĄKarta charakterystyki ISOLA BV.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1.. Strona 2 z 9 .KARTA CHARAKTERYSTYKI Silica Gel Sachets Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, Załącznik II, zmienionym.. Strona 2 z 13MEDISEPT - Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: MEDISEPT - Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni Numer rejestracji produktu: 6678/16MEDISEPT Spray do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH (Ciąg dalszy) Nie dotyczy 3.2 Mieszaniny: Opis chemiczny: Wodnista mieszanka na bazie alkoholi i surfaktantów.. #2022 Bester Weg schnell Gewicht zu verlieren,überraschen Sie alle!Velodes Gel Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Velodes Gel Numer rejestracji produktu: 7684/19 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:KARTA CHARAKTERYSTYKI MEDICLEAN 610 Fresh - zapach morski Data wydania 04.01.2019 Data aktualizacji: Strona 2 z 10 Wersja PL: 1.0 Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH oraz 2015/830 z 28.05.2015r..

charakterystyki (Dz. U. z 2007, Nr 215 , poz.1588) oraz Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH.

Instrukcja Techniczna.. Zanieczyszczenie oka Może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie.. Niebezpieczne produkty rozkładu W środowisku pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne produkty rozkładu NO x oraz tlenki węgla.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Strona 2/5 Bordnet Gel Rez.-Nr 410421 zdrowotne.. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Silica Gel SachetsTowary z karta-charakterystyki-medisept-chusteczki-do-dezynfekcji-rak-i-powierzchni.pdf#Chusteczki - Karta charakterystykiKarta charakterystyki preparatu ENDO-PREP gel 2 z 6 Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa Nie określono.. Identyfikator produktu Nazwa produktu Jangro - ALCOHOL GEL HAND RUB Numer produktu A051 JA Identyfikacja wewnętrzna BK140-5, BK140-50, BK140-C1 & BK140-075 Synonimy; nazwy handlowe SDS for Language reference .KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO - ODŚWIEŻACZ POWIETRZA W ŻELU • Wydanie z 17.03.2008 • Aktualizacja 14.10.2008 • Zaktualizowane punkty karty 1, 5, 6, 8, 13, 15, 16..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt