Sprawozdanie z wysokości średnich

Pobierz

Wypełnij on-line.. Sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na .z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1303) ogłoszono dnia 27 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 15 stycznia 2010 r.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.. Wersja: 26.07.2011 | Pobrań: 757 | Obowiązuje od: 2011-07-26.. 4 i ust.. W rozporządzeniu zawarte zostały regulacje dotyczące elektronicznej formy sprawozdania, a także wzór formularza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.. Informuję, że w Gminie Miejskiej Kraków w 2020 roku zostały .Wzór sprawozdania w formie elektronicznej.. Objaśnienia.. "; 2) dodaje się załącznik nr 3 do .Urząd Gminy Lipie - responsywna strona BIP przygotowana z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeńW związku z licznymi zapytaniami od jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących stronę samorządową, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych na posiedzeniu w dniach 25-27 października 2021 r. podjęła kierunkowe stanowisko w zakresie dotyczącym uchwał o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowanych przez rady gmin na .z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2020, w szkołach prowadzonych przez Powiat Świecki..

Anna Trochimiuk.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Samorządowcy po wprowadzeniu zmian apelowali, aby MEN określiło dokładnie, jak wyliczać średnie wynagrodzenia nauczycieli.W związku z art. 30a ust.. Na podstawie Karty Nauczyciela organ prowadzący ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach m. in.. [1] Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. Uzupełniając pola w poszczególnych kolumnach formularza, należy dokonać obliczeń analogicznie dla każdego stopnia awansu .Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 1.. Agata Piszko.. z 2020 r. poz. 1303), forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie .Jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2020 r.Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że jest już dostępny formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r. Sposób ustalania dodatku jest określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli naSprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 06.10.2013 Arkusz sprawozdania przygotowano w czterech wersjach na wzór i podobieństwo arkusza sprawozdania udostępnionego przez MEN za rok2012 .Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Plik należy nazwać KN_Gmina/Powiat Nazwa Jednostki-sprawozdanie_art30a_2020.Terminy składania sprawozdań z wynagrodzeń nauczycieli..

Poniższe opracowanie poświecone jest problematyce średnich wynagrodzeń nauczycieli.

W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w .Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego: Opis: Dz.U.. zm.)Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn.. W terminie do dnia 10 lutego organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i .W związku z art. 30a ust..

Średnia:Do 10 lutego samorządy powinny przygotować sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu.

wzór.. zm.) Biuro Edukacji udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawa wraz z informacją uzupełniającą.W załączeniu:1)Elektroniczny wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 08 sierpnia 2011, 10:19 Samorządy będące organami prowadzącymi szkół mogą już korzystać z elektronicznego wzoru sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2011 r. - dostępnego na stronie resortu edukacji.W przypadku nieosiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń, nauczycielom jest wypłacany jednorazowy dodatek uzupełniający.. Sprawozdanie przedkładane podmiotom, o których mowa .SWSW Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.. 12 stycznia 2011, 03:15.. Zbliża się czas składania sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w .W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę .Organy prowadzące szkoły i placówki będące JST są zobowiązane, na podstawie art. 30a KartaNauczU, w terminie do 10.2.2020 r. sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego..

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Konieczność zapewnienia średnich wynagrodzeń dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynika z przepisów Karty Nauczyciela.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019 .. 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, przedkładam "Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego".. regionalnej izbie obrachunkowej oraz radzie gminy.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt