Ocena opisowa z matematyki klasa 2

Pobierz

W klasach I-III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa.. Czytasz biegle z właściwą intonacją i rozumiesz czytany tekst.. Potrafi pracować z gotowy tekstem i dokonać zmiany w jego wyglądzie.. Jest bardzo związana z kolegami, choć rzadko inicjuje z nimi kontakty.. Autor: Jolanta Oskwarek 17 Cze 2010, 17:16 Dzięki uprzejmości współpracujących nauczycieli udało nam się zebrać wzory ocen opisowych.Rodzaje ocen: 1.. Wyznaczniki oceny opisowej 1.3. ardzo utkwiła mi w pamięci Wiesława Śliwerska, fantastyczna nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 37 w .ZAŁĄCZNIK 3 - Karty oceny opisowej ucznia klasy III.. Uczennica wymaga stałej pomocy ze strony nauczyciela.. Zapamiętuj pisownię wyrazów i dopiero potem przepisuj.. Uczennica przestrzega zasad kulturalnego zachowania.. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach.. OCENA OPISOWA KOŃCOWA KLASA II -przykłady.. Potrafi skorygować porozrzucany tekst na stronie.. Biegle korzysta z różnych stron internetowych.. Sposoby oceniania: werbalny (pochwala, komentarz) pisemny (komentarz motywujący), informacja nad czym uczeń powinien pracować ocena opisowa ocena wyrażona stopniem 2.Ocena opisowa klasa 2.Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady Uczeń bardzo dobry .odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.. Podczas lekcji pracuje z różnym zaangażowaniem.Najwi cej zmian zwi zanych z wdra aniem reformy edukacji dotyczy nauczycieli nauczania zintegrowanego..

Ocena opisowa w praktyce 2.1.

Uczennica posiada elementarne umiejętności matematyczne i stara się je stosować w praktyce po wcześniejszym przypomnieniu algorytmu.Oceny opisowe upośledzenie umiarkowane z autyzmem, upośledzenie umiarkowane i mutyzm wybiórczy Załącznik nr 1 Ocena opisowa: Michalina, kl. IVb- uczennica upośledzona w stopniu umiarkowanym z autyzmemZachowanie: Uczennica miła i spokojna.. Ocena opisowa .II klasa ocena opisowa.doc Jakub Zachowanie: Uczeń jest grzeczny, uczynny i życzliwy.. Potrafi zastosować podstawowego klawisze skrótów w celu zaznaczania tekstu.. Czytanie głośne: a) technika czytania: głoskuje, czyta sylabami, wyrazami .z języka angielskiego umożliwiające mu dalsze kontynuowanie nauki.. Funkcje oceny opisowej 1.2.. Ocenia bieżąca - podsumowanie informuje o postępach i poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia.. Rok szkolny 2014/2015.. Chętnie wykonuje prace dodatkowe na rzecz klasy i szkoły.. Posługuje się programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania.. Celujący (6) - Uczeń biegle opanował liczenie w zakresie 1000 oraz podstawowe działania matematyczne.. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu.. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.. Nie mówi.. POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 7.dla ucznia klasy 2 z umiejętności pracy z komputerem w nauczaniu zintegrowanym..

Wymagania edukacyjne klasa 2.

Bywa nadpobudliwa psychoruchowo.. Bardzo ładnie czytasz.. Ocena taka ma za zadanie: dać dziecku i jego rodzicom informację o tym, co już umie a nad czym musi jeszcze popracować, uwzględniać możliwości dziecka, brać pod uwagę wkład pracy dziecka, zachęcać do dalszej pracy,Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo).. W podobny sposób konstruuję oceny końcoworoczne.Przedstawiam propozycje ocen opisowych dla uczniów II klasy Szkoły Podstawowej.. i niepełnosprawnością ruchową.. Sumiennie i odpowiedzialnie wypełnia swoje obowiązki.. Mówienie isłuchanie: a) wypowiada się: wyrazami, krótkimi zdaniami, pełnymi powiązanymi zdaniami; b) słucha: uważnie, niezbyt uważnie, czasami rozprasza się.. PÓŁROCZNA OCENA OPISOWA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASY I ROK SZKOLNY .. imiona i nazwisko ucznia I UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 1.. Niedostateczny (1) - Uczeń nie rozumie prostych poleceń nauczyciela.. Wewnątrzszkolny system oceniania 2.. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność.. Przedmiotowy system oceniania w klasach 1-3.. Interesuje się w szczególny sposób technologią 2rzetelnej oceny z matematyki każdego z około 25 uczniów w klasie jest nierealne, a przecież oceniać trzeba wszystkie obszary edukacyjne.. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci /recytuje wiersze.. Język angielski klasa 2 wymagania i kryteria oceniania.Ocena końcowa..

Wymagania edukacyjne klasa 1.

Można je wykorzystać przy pisaniu świadectw szkolnych, informacji dla rodziców.. 4.Roczna ocena opisowa.. Prawo ucznia do sukcesu - podsumowanie i wnioski Bibliografia WstępOcena opisowa (zakończenie klasy III) np.Pracowałeś aktywnie i sumiennie, chętnie uczestniczyłeś we wszystkich zajęciach.. Obejmują one poziom opanowania podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową klasy drugiej oraz opis oceny z zachowania.załącznik 1.. Załącznik 3.. Jest koleżeńska, uczynna i zgodnie współpracuje w grupie.Pisze z zdania z pamięci.. WYMAGANIA WOBEC UCZNIÓW KLASY II Z UWZGLĘDNIENIEM TREŚCI PROGRAMOWYCH , OCENIANE W SZEŚCIOSTOPNIOWEJ SKALI PUNKTOWEJ2.. Edukacja matematyczna Klasyfikuje i porządkuje obiekty /zbiory.. Zamiana lekcji na zaj cia zintegrowane, brak d wi ku dzwonka, ocena opisowa osi gni zamiast cyfrowej, wiadectwa zawieraj ce opis efekt w dzia a dydaktycznych i postaw dziecka - wymagania te niejednokrotnie sprowadzaj si do tytanicznej pracy nauczyciela.Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej.. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole.OCENA OPISOWA 6 Uczeń bezpiecznie korzysta z komputera, korzysta z opcji w programach.. Ocena opisowa to czasem trudne wyzwanie dla nauczyciela, szczególnie młodego stażem.. Wymienia kolejne liczebniki /również wspak/ w poznanym zakresie.WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA UCZNIA KLASY DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 • W klasie drugiej ocena zachowania na I półrocze i koniec roku szkolnego ma formę oceny opisowej i uwzględnia: Wywiązywanie się z obowiązków ucznia..

Wymagania edukacyjne klasa 3.

W praktyce ocena opisowa z matematyki bywa więc z konieczności formułowana dość ogólnie.. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W klasach I - III oceny bieżące za wiadomości i umiejętności .2.. Oceny szkolne w opinii uczniów i rodziców 2.2.. Jest zawsze wzorowo przygotowany do zajęć.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasy 1-3.. Określa kierunki względem siebie i innych osób.. Uczeń nie opanował podstawowych wyrazów, zwrotów i struktur gramatycznych z języka angielskiego.. Aktywnie uczestniczy w zajęciach.. Dla ułatwienia pracy "niewtajemniczonym" przedstawiam wzory ocen, jakie wystawiłam w czasie trwania mojego stażu na nauczyciela mianowanego.. Piszesz starannie, przy pisaniu ze słuchu nie popełniasz błędów ortograficznych - przestrzegasz reguły ortograficzne.2.. Spis treści Wstęp 1.. Ocena opisowa uczennicy z upośledzeniem w stopniu lekkim.. Justyna jest sympatyczną dziewczynką.. Zwracaj większą uwagę przy przepisywaniu.. Funkcjonowanie w środowisku.. Ocena i ocenianie uczniów 1.1.. Kryteria rocznych ocen opisowych zachowania - klasa IIOskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone zadania tekstowe.POBIERZ Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV-VIIII POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 4.. Pobierz (docx, 17,0 KB) Podgląd treści.. Przy ocenianiu bieżącym w klasie II stosuje się: Pochwały Punktową skalę ocen: 6,5,4,3,2,1 poparte często krótkimi notatkami /wpis do zeszytów przedmiotowych, uwagi w ćwiczeniach i kartach pracy/.. POBIERZ Wymagania na poszczególne oceny z matematyki klasa 5.. Dobrze funkcjonuje w zespole klasowym.. Zachęcam Cię do systematycznego czytania książek dla dzieci oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki Szkolnej i Biblioteczki Klasowej.. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia.. Język angielski klasa 1 wymagania i kryteria oceniania.. Rozpoznaje otoczenie szkoły i pracujących z nią nauczycieli.ocena opisowa kl. I-III • pliki użytkownika emalam1 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • ocena opisowa na koniec roku do wklejenia do dziennika (klasa 2).doc, wzory oceny opisowej.docx2.W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt